Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Epsilon Yayınevi Tic. Ve San. A.Ş. (Epsilon) olarak başta anayasanın 20. maddesinde düzenlenen özelhayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem veriyoruz. Buçerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tümplanlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmekteyiz.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Epsilon internet sitelerinin kullanımısırasında oluşan veya paylaşılan kişisel verilerin işlenme ve aktarılma koşulları hakkındaki bilgileraşağıda sunulmaktadır. Aşağıdaki tüm Epsilon Yayınevi Tic. Ve San. A.Ş. internet siteleri bu koşullaratabidir. www.epsilonyayinevi.com kurumsal.epsilonyayinevi.com www.kafkakitap.com  www.kitap365.com 

Tanımlar

İnternet Sitesi: Yukarıda adresleri verilen internet siteleridir.
Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Çerezler (Cookies): Sunucular tarafından tarayıcılar aracılığıyla Çevrimiçi Ziyaretçi’ye gönderilenküçük metin dosyalarıdır. Çerezler; Çevrimiçi Ziyaretçi’ye özel hizmet vermek, hizmet kalitesiniartırmak, sayfa içeriklerini iyileştirmek, promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla ÇevrimiçiZiyaretçi’nin İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilmekte; bubağlamda Çevrimiçi Ziyaretçi’nin cihazında belirlenen süre boyunca barınabilmektedir.

Çevrimiçi Ziyaretçi: İnternet Sitesi’ne erişen tüm gerçek kişilerdir.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Sunucu Günlük Dosyaları: İnternet Hizmet Sağlayıcısı (ISP) tarafından atanmış olan İnternet Protokol(IP) adresinin siteyi ziyaret zamanı ve ziyaret edilen sayfa bilgisiyle birlikte kaydedildiği dosyalardır.Site kullanım seviyelerinin hesaplanması, site sunucularıyla ilgili sorunların belirlenmesi ve hizmetkoşullarına uymayan ziyaretçilerin engellenmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

Piksel Etiketleri: Site kullanımı ve etkinliği hakkında toplu istatistikler oluşturmak amacıyla kullanılansistemdir.

Yer sağlayıcı: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işletengerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

İşlenen Kişisel Veriler

Çevrimiçi Ziyaretçi’nin, İnternet Sitesi’ne erişimine ve İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlıolarak işlenen kişisel verileri aşağıda sunulmaktadır:
İnternet Sitesi’ni ziyaret eden Çevrimiçi Ziyaretçiler için,

- İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi)
- Pazarlama Bilgisi (çerez kayıtları)İnternet Sitesi’ndeki formları dolduran Çevrimiçi Ziyaretçiler için,
- Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)
- İletişim Bilgisi (adresi, e-posta adresi, telefon numarası vb.)

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler tamamen otomatik (çerezler, sunucu günlük dosyaları ve piksel etiketleri vb.) veyakısmen otomatik (muhtelif formların doldurulması, özgeçmiş gönderilmesi vb.) yollarla işleme amacıiçin gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel veriler Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişiselveriler KVK Kanununun beşinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkçaöngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,(iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (iv) kişisel verisahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rızaaranmaksızın da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya KVK Kanununun beşinci maddesininikinci fıkrasında belirtilen diğer şartlar çerçevesinde Çevrimiçi Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’nde yaptığıişlemlere bağlı olarak; www.epsilonyayinevi.com ,kurumsal.epsilonyayinevi.com ve www.kafkakitap.com  internet sitelerinde

- İletişim başlığındaki formların doldurulması halinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,talep/şikâyetlerin takibi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
- Kitap dosyaları başlığındaki elektronik posta adresi yoluyla Epsilon’a yayımlanmak üzere kitapdosyası iletildiğinde başvuru sahibiyle irtibata geçilmesi amacıyla,
- Kariyer başlığındaki formların doldurulması veya özgeçmiş gönderilmesi halinde çalışan/stajyeradaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
- “Site trafik bilgileri” bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (Ayrıca 5651 Sayılı Kanun vesair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’nın site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğübulunmaktadır),
- Çerezler aracılığıyla edinilen bilgiler ise pazarlama analiz süreçlerinin yürütülmesi,reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiamacıyla işlenir.
 www.kitap365.com  internet sitesinde ise yukarıdakilere ek olarak
- “Müşteri işlem verisi” kategorisinde değerlendirilen; yorumlarınız, listeleriniz, “X halinde uyar”talimatlarınız, sunduğumuz ürünlere ilişkin ilgi ve beğenilerinizin değerlendirilebilmesi, şikayet, talepve önerilerinizin kaydedilmesi, şikayetlerinizin giderilmesi, talep ve önerilerinizin ilgili birimlereaktarılması, sizinle iletişime geçerek ilgili geri dönüşlerin sağlanması amaçları ile işlenecektir.Facebook girişi yapmanız halinde, görülen adınız ve soyadınız Facebook girişiniz için kullanılacak olup;elektronik posta adresiniz tarafımızla, üyelik girişi yapılması amacıyla paylaşılacaktır. Facebookprofilinizden diğer verileriniz, tarafımızla paylaşılmayacaktır.Kişisel verilerin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açıkrızasına tabidir.
İnternet Sitesi’nde sitenin işletilmesi ve güvenliği için zorunlu olan çerezler ile birlikte üçüncü partiçerezler de kullanılabilmektedir. Çevrimiçi Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabuletmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğundaİnternet Sitesi’nin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir.

Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceği ya da devredışı bırakılacağı hakkında bilgi bulunmaktadır:

- Chrome Tarayıcı: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

- Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarım Amaç ve Koşulları


Kişisel veriler, KVK Kanununun beşinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan şartlardan birininbulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Epsilon grupşirketlerine, internet sitelerine, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurumve kuruluşlarına KVK Kanununun sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesindegerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.

KVK Kanununun beşinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halindeKişisel Verilerin aktarımı Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir.

KVK Kanununun On Birinci Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları


Epsilon, söz konusu madde uyarınca kişisel veri sahibine haklarını bildirir; söz konusu hakların nasılkullanılacağına dair yol gösterir ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemelerigerçekleştirir.

On birinci madde uyarınca kişisel veri sahipleri;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
- Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yokedilmesini isteme,
- Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi veimha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine birsonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararıngiderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.Kanunun uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular Epsilon Yayınevi, Gürsel Mah. İcabet Sk. No:3/A34400 Kağıthane İstanbul adresine yazılı olarak iletilebilir, Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlıelektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronikortamda iletilebilir.
Talep ve başvurularda;

- Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaportnumarası veya varsa kimlik numarası,

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

- Talep konusu bulunması zorunludur.Epsilon başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içindeücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve verininalınış, işleniş ya da aktarımında Epsilon’un bir kusuru olmaması hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedekiücret alınabilir.

Verilerin Güvenliği


Epsilon Yayınevi Tic. Ve San. A.Ş kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerehukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlikdüzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır.

İnternet sitesi üzerinden Epsilon’a ait olmayan başka sitelere veya uygulamalara yönlendirmeyapılması durumunda Epsilon Yayınevi Tic. Ve San. A.Ş yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişiselverilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikalarıile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

Çevrimiçi Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm şartlarıokuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan eder.
Müşteri Hizmetleri
0212 294 46 00 #109